Partnerství

Nadace Jana Anderse Sládka

podpora umění, umělců, tělesně a mentálně postižených, dětí, apod.

 

ČAOH

ČAOHČeská asociace odpadového hospodářství je největší odpadářskou asociací v České republice, která sdružuje významné soukromé podnikatelské subjekty, které podnikají v oblasti využívání, zneškodňování, svozu a sběru a recyklaci odpadů a souvisejících činností. Při svých aktivitách ČAOH spolupracuje se všemi stávajícími sdruženími a svazy odpadového hospodářství a také s ústředními organy ČR, především s Parlamentem ČR. ČAOH se aktivně zúčastnila přípravy a připomínkování jako věcného záměru nového zákona o odpadech, tak i jeho paragrafovaného znění.

ČAOH spolu se Sdružením veřejně prospěšných služeb založila koncem roku 2002 Sdružení pro udělování certifikátu (SUCO) "Odborný podnik pro nakládání s odpady".

 

www.caoh.cz

 

 

CEMC

logo cemcČeské ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. CEMC slouží jako zdroj informací o eko- efektivnosti a jako katalyzátor stimulující zavádění environmentálního managementu.CEMC je členem mezinárodní sítě pro environmentální management (INEM), Spolku pro interdisciplinární a mezinárodní management (VIIM) a Českého národního výboru Mezinárodní obchodní komory (ICC).

CEMC poskytuje informace a kontakty, vede demonstrační projekty a organizuje školení pro své členy a ostatní partnery na tato témata: • Ekoefektivnost • Ekomanagement • Informatika • Prevence znečištění • Legislativa životního prostředí • Integrace s EU • Udržitelný rozvoj •

www.cemc.cz

 

 

GDMB

logo DGMBGDMB, původním názvem Společnost německých hutníků a horníků, byla založena roku 1912 jako profesní sdružení pracovníků v daných oborech. Postupně rozšiřovala svoje aktivity na současných 20 oborů činnosti společnosti. V důsledku globalizace v poslední době společnost nabízí členství i zahraničním partnerům. Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. jsou členem společnosti GDMB pro olovo od roku 1997, generální ředitel Kovohutí je členem předsednictva společnosti a ředitel divize Recyklace je členem ekologické pracovní skupiny olovářů.

www.gdmb.de

 

 

International Lead Association (ILA; nový název od 01.01.2008)

ila- Lead Development Association International (LDAI; starý název do 31.12.2007)

 

 

 

 

 www.ldaint.org

 

Okresní hospodářská komora

Okresní hospodářská komora v Příbrami byla založena na základě zákona č.301/1992 Sb. usnesením ustavujícího shromáždění delegátů dne 17. 2. 1993.


Činnost hospodářské komory je obecně zaměřena na vytváření a zlepšování podmínek pro podnikatele.

 

 

www.ohkpb.cz


Sdružení automobilového průmyslu

Vzniklo 27. června 1989 podpisem Smlouvy o Sdružení organizací automobilového průmyslu sedmnácti organizacemi jako sdružení bez právní subjektivity. Právní subjektivitu získalo zápisem do podnikového rejstříku dne 19. června 1991, na základě "Společenské smlouvy o Sdružení automobilového průmyslu.

K datu poslední aktualizace těchto stránek bylo již do činnosti SAP zapojeno celkem 130 firem a organizací z České republiky. Kolektivním členem SAP je Združenie automobilového priemyslu Slovenské republiky (ZAP SR).

Sdružení automobilového průmyslu je dobrovolné účelové uskupení samostatných firem (podniků, akciových společností a dalších právních subjektů), založené jako zájmové sdružení právnických osob. Vytváří základnu pro řešení a prosazování společných zájmů, záměrů a cílů automobilového průmyslu v oborech:

 

  • výroby, výzkumu a vývoje motorových a přípojných vozidel, jejich dílů, agregátů a příslušenství
  • obchodu a oprav vozidel a příslušenství
  • projekce a výroby zařízení zejména pro automobilovou a motocyklovou výrobu

 

www.autosap.cz

 

ATeam Materiálový výzkum (součást Fakulty strojní ZČU v Plzni)

ATeam je tým mladých vědeckých pracovníků, který vznikl v roce 2004 vzájemnou spoluprací studentů doktorského studia. Zabýváme se výzkumným programem, který zahrnuje široké spektrum činností. Členové ATeamu se svou činností podílí na celé řadě projektů, grantů a výzkumných záměrů ve spolupráci s mnoha průmyslovými podniky. Naší výhodou je možnost disponovat s celou řadou moderních zařízení a to nejen v rámci Západočeské univerzity, ale také ve spolupráci s jinými vzdělávacími a výzkumnými ústavy v České republice i v zahraničí. Využitím těchto zařízení můžeme vyhovět mnoha požadavkům zákazníka týkajících se nejen materiálového výzkumu. Samozřejmostí každého člena týmu je podpora a zkvalitňování výuky odborných předmětů na ZČU. Nabízíme školení a semináře v různých oborech firmám a společnostem mimo univerzitu. Na svých internetových stránkách také nabízíme ke stažení množství výukových materiálů a v neposlední řadě také plné texty příspěvků a přednášek z konferencí, kterých se ATeam zúčastňuje.

 

www.ateam.zcu.cz

 

 

Asociace výrobců a prodejců zbraní a střeliva

 

 

 

 

 

 

 

 

www.guns.cz

 

Kovohutě Příbram a region

Kovohutě Příbram formou spolupráce a sponzoringu podporují následující aktivity:

  • oblast zdravotnictví – ONP (Příbram), atd.
  • oblast sociální – účast na projektu „Sociální automobil“ pro Pečovatelskou službu města Příbrami (pomoc při pořízení sociálního vozidla formou sponzorství), atd.
  • Projekt Školy
  • ekologické služby regionu