Ekologie

 

 

Slovo ekologie slýcháváme v posledních letech poměrně často. Hrozí se jej investoři, stavbaři, průmyslové podniky. Když se však ekologie „aplikuje“ rozumným způsobem, přinese to své ovoce nejdříve okolnímu prostředí, obdiv a laskavější přístup státních orgánů, úspory a v neposlední řadě lepší pozici na evropském trhu.

 

ekologie

 

Kovohutě Příbram udělaly v tomto směru, hlavně v posledních několika málo letech, obrovský kus práce a proto si toto „ovoce“ mohou zaslouženě vychutnávat. Za posledních zhruba 30 let klesly emise i o několik řádů, např. olova 300 – 500 krát, SO2 30 krát, byly a jsou budovány špičkové technologie šetrné k životnímu prostředí často založené na zahraničním know how

 

Příkladem je šachtová pec Varta umožňující zpracování celých akumulátorů, rafinace kyslíkem přinášející úspory energií, chemických látek a zcela eliminující tvorbu kaustifikačních kalů s velkým podílem arsenu, neutralizační stanice Paques odstraňující skládkové vody společně s elektrolytem z baterií, decentralizace vytápění a přechod z neekologického otopu uhlím a topnými oleji na zemní plyn, výstavba čističek odpadních vod mající zásadní efekt ve snížení znečištění říčky Litavky.

 

Ještě v polovině 90.let byly vypouštěny odpadní vody 10 –30x více znečištěny olovem, kadmiem a arsenem než je současný stav, kdy limity znečištění v mnoha případech a v mnoha faktorech dodržujeme s velkou rezervou. Nic ovšem není zadarmo a nic nevznikne samo. Díky racionálnímu ekologickému myšlení vedení podniku je environmentální problematika jednou z priorit a stálých cílů do budoucnosti. Za posledních cca 5 let tvořily ekologické náklady okolo 60 % veškerých investic společnosti!

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení vč. jeho změn

Podle § 17 zákona 76/2002 Sb. o integrované prevenci přecházejí práva a povinnosti bývalé společnosti Kovohutě Příbram, a. s. IČ: 463 57 149, DIČ: CZ463 57 149 na jejího právního nástupce, tj. společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a.s. IČ: 271 18 100, DIČ: CZ 271 18 100, a jsou pro něj závazná. Právní nástupce tuto změnu oznámil Krajskému Úřadu Středočeského kraje v řádném zákonném termínu ode dne účinnosti převodu a přechodu práv a povinností.

 

Integrované povolení vč. jeho změn

 

Odborně způsobilý podnik pro nakládání s odpady

Současně s recertifikací systému EMS proběhl kontrolní audit mapující odbornost a kvalitu služeb ve všech činnostech týkajících se nakládání s odpady. Výsledkem bylo získání certifikátu „Odborný podnik pro nakládání s odpady“ (dle norem Entsorgungsfachbetrieb) udělený Sdružením pro udělování certifikátu (SUCO), které společně založila česká asociace odpadového hospodářství (ČAOH) a Sdružení veřejně prospěšných služeb (SVPS). V poradním sboru pro udělení certifikátu jsou zástupci ČAOH, SVPS, MŽP a Parlamentu ČR.

Firma Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. získala tento celoevropsky uznávaný certifikát jako 1. v České republice.
Zobrazit certifikát »

Mezinárodní deklarace o čistší produkci UNEP

Společnost Kovohutě Příbram nástupnická, a. s. se 28.dubna 2002 připojila svým podpisem k Mezinárodní deklaraci o čistší výrobě UNEP a zavázala se dále že:

  • uznává, že dosažení udržitelného vývoje je kolektivní zodpovědností. Činnosti zaměřené na ochranu globálního životního prostředí musí zahrnovat přijetí vylepšených postupů týkajících se udržitelné výroby a spotřeby.
  • věří, že preferovaným řešením jsou čistší výroba a další preventivní strategie jako ekologická efektivita, ekologická produktivita a prevence znečištění. Vyžadují vývoj, podporu a implementaci příslušných opatření.
  • Čistší výrobu chápe jako trvalé používání komplexní preventivní strategie aplikované na procesy, výrobky a služby využívané pro dosažení ekonomických, sociálních, zdravotních a bezpečnostních výhod a výhod týkajících se životního prostředí.

 

Zpráva o zdraví, bezpečnosti a životním prostředí 2006 – 2007

Zobrazit »

 

Cena za zdraví a bezpečné životní prostředí

Zobrazit »